Jegyzőkönyv

Vezetőségi ülés

(szóban összehívott)

Jegyzőkönyv

 

Készült:2012 02.08. 17:00 Tűzoltó szertár pihenő helyiségében

Jelen vannak: Szabó Lajos, Szabó Gergely, Hegyi Péter, Gerencsér Péter

Tanácskozási joggal: Papp Tamás, Karácsony Ákos

 

 

Napirendi pontok: szóbeli előterjesztés alapján.

Előterjesztő: egyesületi elnök

1. Tagnyilvántartás felülvizsgálata

Előterjesztő: Szabó Lajos

Az újrakötendő együttműködési megállapodások valamint 2012. év elején lejáró

orvosi alkalmassági igazolások miatt indokolttá vált a tagnyilvántartás felülvizsgálata.

Az alapszabály 14. pontjában leírtak szerint, az egyesület vezetősége dönt egyes

esetekben a tagok törléséről. Az előterjesztő javasolja, hogy a több éve nem dolgozó

egyesületi tagok valamint a településről elöltözött és elhalálozott tagok törölve

legyenek a nyilvántartásból. Gerencsér Péter javasolja, hogy azokat a tagokat akiktől

várhatóan még valamilyen formában részt vehetnek az egyesület életében, írásban

nyilatkoztassuk meg.

A jelenlévők egyhangúlag jóvá hagyták, hogy az alapszabály 14/b pontja alapján az egyesületi munkában részt nem vállalókat 1/2012(02.08.)Vh számú határozat alapján törölni kell a névsorból.

Határidő: 2012 02.10.

Felelős : Gerencsér Péter titkár

2. napirendi pont:

Szabó Lajos által elkészített vezetőségi beszámolók.

Az írásban elkészített beszámolókat a megjelentek elolvasták, elolvasás után

kiegészítés nélkül a 2/2012(02.08.)Vh számú határozattal a közgyűlés elé való terjesztésre javasolják.

 

3. napirendi pont.

2012.évi pénzügyi terv, 2011. évi pénzügyi helyzet.

Az egyesület elnöke elmondja a 2012 évre tervezett bevételek, kiadások az előző évi

tapasztalati számok alapján történtek. Javaslatában szerepel beiskolázási valamint útiköltség kifizetése. A 2011 évi pénzügyi helyzetről történt kimutatást Sümegi Gábor könyvelő készítette.2011. évi zárszámadással a következő közgyűlésen önálló napirendi pontként foglalkozunk.

A 2012. évi pénzügyi tervet valamint a 2011. évi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót, véleménykérdés nélkül a vezetőség 3/2012(02.08.)Vh számú határozattal a közgyűlés elé előterjesztésre alkalmasnak találta.

 

4. Napirendi pont

Az alapszabály módosítása.

Az egyesület elnöke a különböző jogszabályok változása miatt a mára már elavult

alapszabály egyes fejezeteinek pontjainak elavulása miatt változtatása szükséges.

A jelenlévő vezetőségi tagok írásban megkapták az alapszabály módosítást.

A változtatás szükségességéve egyetértettek a 4/2012(02.08.)Vh sz. határozattal

a közgyűlés el terjesztésre alkalmasnak találta.

 

5. Napirendi pont

Feladatterv 2012 évre

Előzetes szóbeli megbeszélés, egyeztetés alapján elkészített egyesületi, vezetőségi feladattervek elnök által írásban történt összeállítását a vezetőség tagjai megismerték.

Az 5/2012(02.08.)Vh. számú határozat alapján közgyűlés elé való előterjesztésre javasolja.

 

6.Napirendi pont

Vegyes ügyek.

Egyesületi elnök tájékoztatja a vezetőséget, hogy a 10.-i közgyűlésre meghívta

a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatót, Horváth Dezső polgármestert,

Dr.Szabó Timea körjegyzőt, Molnár Péter Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság mb. parancsnokát, Igaz Sándor Megyei Tűzoltó Szövetség alelnökét, Páli Zsolt Kővágóörsi

Polgárőr Egyesület elnökét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Kővágóörs 2012 02. 10.én a Káli Házban Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén

 

Jelen vannak : a mellékelt jelenléti ív szerint.

A taggyűlés levezető elnöke: Szabó Lajos egyesületi elnök

Megállapítja hogy a jelenléti ív szerint a közgyűlés határozatképes.

A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, jegyzőkönyvvezető: Gerencsér Péter titkár

Hitelesítő: Kiss Gábor, Árokszállási Andor

 

Szabó Lajos elnök 18 órakor megnyitja a gyűlést, köszönti a megjelenteket és a meghívott vendégeket.

Ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait, melyet a meghívóval kézhez kaptak az egyesület tagjai.

Javasolja,hogy a 3. napirend i beszámolót Hegyi Pétert parancsnok helyettes tartsa meg.

A napirendi pontokat a 3. számú napirendi pont módosításával hogy Szabó Gergely helyett Hegyi Péter parancsnokhelyettes tartsa meg a szakmai beszámolót 1/2012(02.10.) Kh. számú határozattal a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont:

Vezetőség beszámolója a két közgyűlés között végzett munkáról.

Ismertette :Szabó Lajos egyesületi elnök

A beszámoló mellékelve.

A beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el.

Melyet a jelenlévők 2/2012 (01. 20) Kh. számú határozattal egyhangúlag elfogadtak.

 

2.nairendi pont

Alapszabály módosítás.

Szabó Lajos egyesületi elnök közli a megjelentekkel hogy a jelenlegi alapszabály különböző törvények változása miatt elavult, módosítása szükséges.

A módosítás ismertetve lett a megjelentekkel, mely módosításhoz kérdés, vélemény nem volt.

A módosítás szövege mellékelve.

A közgyűlés 3/2012 (01.20.) Kh. számú határozattal az Alapszabály módosítást ellenszavazat nélkül elfogadta, utasította a egyesület elnökét és titkárát, hogy a módosítást az alapszabályban végezze el.

Az egységesített Alapszabályt a jegyzőkönyvi határozattal együtt a Veszprém Megyei Bíróságnak küldje meg.

Felelősök: Szabó Lajos egyesületi elnök, Gerencsér Péter titkár

Határidő: 2012 02.28.

 

3. napirendi pont:

Beszámoló a 2011 évben végzett szakmai tevékenységről.

Előadó: Hegyi Péter

A beszámolóval kapcsolatban kiegészítés, kérdés vélemény nem hangzott el.

A közgyűlés 4/2012 (02.10.) Kh. számú határozatával egyhangúlag elfogadta.

A beszámoló mellékelve.

 

4. napirend pont:

Tájékoztató 2011 évi pénzügyi helyzetről.

Szabó Lajos egyesületi elnök elmondja hogy a 2011. évi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót Sümegi Gábor

könyvelő készítette el, mely beszámolóként a következő taggyűlésen napirendi téma lesz.

A beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés vélemény nem hangzott el

A közgyűlés 5/2012(02.10.) Kh. számú határozattal a tájékoztatót egyhangúlag elfogadja

 

5. napirendi pont:

Pénzügyi terv 2012 évre.

Szabó Lajos elnök ismertette a vezetőség 3/2012(02.08.)Vh. számú határozatával elfogadott 2012. évi pénzügyi tervet.

A pénzügyi tervhez Szabó Lajos elnök a következő kiegészítést tette: hogy a megnövekedett üzemanyag árak valamint a várhatóan rendszeressé váló parancsnoki értekezleteken való megjelenés biztosítás érdekében a résztvevőt a kiküldetési rendelvény alapján költségtérítésben részesíti.

A közgyűlés az írásos pénzügyi tervet a 6/2012(02.10.)Kh. számú határozattal kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta.

 

-2-

6. napirendi pont:

Feladatterv 2012 évre

Szabó Gergely parancsnok ismeret a közgyűléssel a várható egyesületi feladatokat.

A vezetőségi feladatterv 2012 04.12.-ig vezetőségi gyűlés napirendi pontja kiegészül Nagy Gyula szóbeli javaslata alapján a Saaldorf-i küldöttség fogadásának ügyével.

Felelős:Szabó Lajos elnök, Szabó Gergely parancsnok

A feladattervekkel kapcsolatban más szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el.

A közgyűlés 7/2012. (02.10.) Kh. számú határozatával a 2012. évre javasolt feladattervet egyhangúlag elfogadta.

 

7. napirendi pont:

Személyügyek.

Szabó Lajos elnök ismerteti hogy a vezetőség 1/2012(02.08.)Vh. számú határozata alapján az alapszabály 14. pontja alapján elvégezte a tagnyilvántartás felülvizsgálatát az alapszabály 14./b bekezdése alapján törölte azoknak a neveit, akik hosszú ideje aktívan nem vesznek részt az egyesület munkájában.

Ezenfelül az egyesület vezetősége nyilatkozattétel céljából megkereste azokat az egyesületi tagokat akik várhatóan valamilyen formában részt kívánnak,tudnak venni, az egyesület munkájában.

A kiküldött ill. a vissza nem küldött nyilatkozatok feldolgozása a következő taggyűlésig fog megtörténni.

A vezetőségi határozat mellékelve.

A szóbeli tájékoztatót kiegészítés, kérdés hozzászólás nélkül a közgyűlés 8/2012(02.10.) Kh. számú határozatával egyhangúlag elfogadta

 

8. napirendi pont:

Vegyes ügyek.

Szabó Lajos elnök köszönetét fejezte ki Pál Katalinnak azért hogy az Országos lépcsőfutó bajnokságon eredményesen képviselte egyesületünket. Az induló hölgyek közt az első helyet szerezve meg. Melyhez Igaz Sándor a Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke is gratulált.

Pál Katalin a közgyűlés 9/2012(02.10.) Kh. számú határozatával szóbeli dicséretben részesült továbbá az egyesület munkáját több éve segítő Benkő Krisztina, Pósa Lívia, Varga Tina írásbeli köszönetben részesült.

A napi rendi pont keretében a meghívott vendégek véleményezték az egyesületi tevékenységet:

Molnár Péter a Badacsonytomaji HÖT mb. parancsnoka beszámolt a közösen végzett munkáról és kihangsúlyozta hogy a továbbiakban is számítanak az egyesület munkájára.

A témához hozzászólva Papp Tamás kifogásolta a kárhelyen történő kapcsolattartást és hiányosságait, a kárhely rádió hiányára,fontosságára felhívva a figyelmet. Szabó Lajos elnök vállalta, hogy ezt a komoly problémát a szolgálati út betartásával jelzi a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé.

 

Horváth Dezső Kővágóörs község polgármestere megköszönte az egyesület tevékenységét, ígéretet tett az egyesület további támogatására, megerősítette hogy a szertár átépítési lehetőségéről a képviselőtestület továbbra sem tett le. Pályázati önrészként továbbra is kétmillió Ft-ot biztosít.

 

Igaz Sándor méltatta az egyesület munkáját, és felhívta a figyelmet hogy a VM. Tüo .Szöv. vezetőségének mandátuma lejár, és kéri az egyesületet hogy az új vezetőségi tagok személyre a javaslatot tegye meg.

Szabó Lajos elnök elmondta hogy a későbbiekben vezetőségi ülésen foglalkozunk a javaslattal.

 

Páli Zsolt a Kővágóörsi Polgárőr Egyesület elnöke ismerteti a közgyűléssel hogy 2011 májusától 18 fővel aktíva működnek. Jó együttműködés alakult ki a Köveskáli PE-el és a Badacsonytomaji Kmb. irodával és a helyi Önkormányzattal. Felvetette hogy a két egyesület mielőbb kössön együttműködési megállapodást.

 

Szabó Lajos elnök megköszönte a megjelenést,meghívottak együttműködési készségét, pozitív véleményét megköszönve a közgyűlést 20:00-kor bezárta.

 

K.m.f.

 

 

Gerencsér Péter Kiss Gábor Árokszállási Andor

 

jegyzőkönyvvezető hitelesítő hitelesítő